Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

UWAGA - PILNE! Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy przedłużające ważność umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne do 30.06.2017 r.

  • 06-12-2016
  • Zmodyfikowano: 06-12-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Świadczeniodawcy, którzy wyrazili zgodę na przedłużenie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne do 30.06.2017 r. i aneksowali aktualnie obowiązujące umowy proszeni są o dokonanie na Portalu Świadczeniodawcy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ aktualizacji produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych. 
           Świadczeniodawcy, którzy zaktualizują zestawy asortymentu proszeni są o wprowadzenie zmian w zestawach i przekazanie ich na Portal tak, aby jego status zmienił się na „przekazany do OW NFZ”.
           Zmiany statusu zestawów na „przekazany do OW” należy dokonać do dnia 16.12.2016 r.  
           Następnie na adres mailowy: srodki-pomocnicze@nfz-zielonagora.pl  proszę przesłać informację  zawierającą nazwę i kod świadczeniodawcy oraz wskazać id przekazanego zestawu (zestawów). 
           Ponadto LOW NFZ zobowiązuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy przedłużyli umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne do przesłania aktualnych dokumentów:
       1. Polisy lub innego dokument potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy;
       2. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie;
       3. Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.