Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat o aneksowaniu umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nie wygasających z końcem okresu rozliczeniowego 01.01. – 31.12.2016 roku

  • 29-12-2016
  • Zmodyfikowano: 29-12-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.)
LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra
informuje,
 że począwszy od dnia 30.12.2016 roku, podmioty realizujące niewygasające z dniem 31.12.2016 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85141100-0 Usługi świadczone przez położne, 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki                                                
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:
  1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  2. TRANSPORT SANITARNY
  3. ŚWIADCZENIA PIELEGNIARKI POZ
  4. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ
  5. ŚWIADCZENIA PIELEGNIARKI SZKOLNEJ
na obszarze: 08 - LUBUSKIE
zaprasza do podpisywania aneksów do umów na następny okres rozliczeniowy, tj. od 01.01.2017  roku do 31.12.2017 roku, które przekazano pocztą.
                Jednocześnie informuję, że wraz z aneksami zostały przekazane Oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów – Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Proszę o podpisanie Oświadczenia i  zwrotne przekazanie do LOW NFZ w Zielonej Górze wraz aneksem zawierającym podpisy i parafki pracowników LOW NFZ w możliwie najkrótszym terminie.
Obowiązujące dla w/w okresu rozliczeniowego stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienione przez zarządzenie Nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 roku oraz zarządzenie Nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku.
 
 
 
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Zielonej Górze
 
                                           Piotr Bromber