Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, których umowy wygasają z dniem 30.06.2017 roku

 • 20-04-2017
 • Zmodyfikowano: 20-04-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (umowy ważne do 30.06.2017 r.) na Portalu Świadczeniodawcy  dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresach:
 1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 
04-17-000025/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
 
 1. Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,
 
04-17-000026/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
 
 1. Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 
04-17-000027/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6
 
 
 1. Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 
04-17-000028/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6
 
 
na obszarze województwa lubuskiego.
 
 
Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
 
Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 lipca 2017 roku proszeni są o złożenie wniosków do 12 maja 2017 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich rozpatrzenie w terminie umożliwiającym podpisanie umów na realizację świadczeń od 1 lipca 2017 roku. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
 
Do zawarcia umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:
 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załącznik nr 2 do zarządzenia;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;
 3. Statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność
  w formie innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłych czynności;
 4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy;
 5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie;
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 
Ponadto, proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzy wniosku – dotyczy nowych Świadczeniodawców oraz Świadczeniodawców, którzy posiadali zawarte umowy w tym rodzaju świadczeń z LOW NFZ, i u których nastąpią zmiany w zatrudnionym personelu.
 
            Jednocześnie informuję, że przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:
 1. Uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Portalem” oraz zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu.
 2. Pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu;
 3. Wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji;
 4. Przygotowania formularza wniosku na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji ofertowej;
 5. Zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD lub DVD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:
a) nazwą i adresem wnioskodawcy,
b) przedmiotem postępowania;
 1. Wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;
 
Wnioskodawca, w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:
 1. Wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych.
 2. Co najmniej jednego wyrobu medycznego cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia MZ, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczba porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wydawanych na zamówienie.
 3. Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w ust. 1 pkt 5. Kopertę oraz dokumenty, o których mowa w § 7, umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: ”Oznaczenie wniosku”’ zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
 4. Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń określonego w § 5 ust. 1, może dołączyć dokumenty wyłącznie do wniosku dla jednego zakresu świadczeń; jednocześnie na wnioskach dotyczących pozostałych zakresów powinien umieścić informację o numerze postępowania oraz informację, do którego wniosku dołączył dokumenty.
 5. Wnioskodawca składa wniosek w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek osobiście otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.
 6. Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny pod rygorem nieważności. Jeżeli wniosek zawiera dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 7. Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym Oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego Oddziału Funduszu.
 8. Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożenie wniosku do 10. Dnia do godz. 16-tej w tym dniu, stanowi podstawą zawarcia umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).
 9. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy przesyła do Oddziału Funduszu, w formie elektronicznej poprzez Portal oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 6 do zarządzenia. Wniosek ten stanowi podstawę wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.