Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

KOMUNIKAT - Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

  • 07-07-2017
  • Zmodyfikowano: 07-07-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
KOMUNIKAT - Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) na okres: począwszy od 07.07.2017 r. na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn.zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)
 
LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: ul. Podgórna 9B; 65-057 Zielona Góra
 
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 
 
koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)
 
w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
 
(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)
    1. 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
    2. 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
    3. 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
    4. 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
    5. 85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
    6. 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne,
    7. 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne
 
(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ)  na obszarze:
województwa lubuskiego):
 
Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone w załączniku nr 1,  do zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 
 
Wnioski o zawarcie umowy mogą składać:
 
świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie:
 
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizujący świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy.
 
Wnioski o zawarcie umów, powinny być sporządzone zgodnie w postanowieniami zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 
Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.
 
Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca.
 
Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie elektronicznej i pisemnej.
 
Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej http://www.nfz-zielonagora.pl/
 
Wnioskujący może złożyć w Lubuskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.
 
Cena oczekiwana: 1 pkt= 1,00 zł