Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Zaproszenie do składania oświadczeń w sprawie świadczeń kompleksowych w umowie PSZ

  • 13-11-2017
  • Zmodyfikowano: 13-11-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2017 roku na stronie internetowej Centrali NFZ ww.nfz.gov.pl opublikowano Zarządzenie nr 109/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zmieniającego zarządzenie Nr 69/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 sierpnia 2017 r., zmienionego zarządzeniem Nr 78/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 września 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 97/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 września 2017 r.
 
Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 ww. zarządzenia „W celu objęcia umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach, świadczeniodawca spełniający warunki wymagane do ich realizacji, określone w przepisach rozporządzeń ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanych na podstawie art. 31d i art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach oraz w zarządzeniu o świadczeniach kompleksowych, składa w terminie do 45 dnia przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego wniosek do dyrektora Oddziału Funduszu zgodny ze wzorem określonym przez Fundusz.”
 
Wobec powyższego uprzejmie przypominamy zainteresowanym świadczeniodawcom o możliwości składania wniosków o objęcie umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938, t.j. ze zm.), na okres od 1 stycznia 2018 r.
 
Uwzględniając powyższe uprzejmie prosimy o wypełnienie wg załączonego wzoru: „Oświadczenia w sprawie świadczeń kompleksowych w umowie PSZ” i przesłanie na adres Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 
ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra w terminie do 14 listopada 2017 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż świadczeniodawcy deklarujący chęć realizacji świadczeń kompleksowych i spełniający warunki wymagane, zobowiązani są do złożenia wniosku w formie elektronicznej i papierowej po ogłoszeniu przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ w terminie do 17 listopada 2017 r.
 
Z upoważnienia
Jolanta Krug
Z-ca Dyrektora LOW NFZ
 
 

Załączniki