Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 12/2017

 • 26-05-2017
 • Zmodyfikowano: 26-05-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – referenta w Sekcji Rozliczeń Międzynarodowych w Wydziale Ekonomiczno – Finansowym i Rozliczeń Międzynarodowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na zastępstwo.
Nazwa komórki organizacyjnej: Sekcja Rozliczeń Międzynarodowych w Wydziale Ekonomiczno – Finansowym i Rozliczeń Międzynarodowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nazwa stanowiska: referent.
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, poniesionych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA;
 • Przyjmowanie i weryfikacja merytoryczna formularzy E 125  wystawionych przez instytucje innych państw członkowskich UE/EFTA w związku z leczeniem osób ubezpieczonych w Funduszu;
 • Generacja formularzy E 125 za świadczenia zdrowotne udzielone na terenie Polski, osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych;
 • Współpraca z instytucjami właściwymi z innych państw członkowskich UE/EFTA,
  w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Obsługa świadczeniobiorców w zakresie udzielania informacji odnośnie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.
Wykształcenie:
 • średnie, preferowane wyższe
Wymagania konieczne:
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Bardzo dobra znajomość programu Microsoft Excel;
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wymagania pożądane:
 • Udokumentowana  znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych” ),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy składać do dnia 12 czerwca 2017 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – sekcja rozliczeń międzynarodowych – umowa na zastępstwo.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca”.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone
po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 068 3287634.