Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 11/2017

 • 26-05-2017
 • Zmodyfikowano: 26-05-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – referenta w Dziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na zastępstwo.
Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Nazwa stanowiska: referent
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • Obsługa formularzy rejestracyjnych E106, E109, E120, E121, S1;
 • Obsługa informacyjna świadczeniobiorców: telefoniczna, mailowa, bezpośrednia;
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanie karty;
 • Obsługa korespondencji oraz prowadzenie spraw w obiegu kancelaryjnym;
Wykształcenie:
 • średnie, preferowane wyższe.
Wymagania konieczne:
 • Znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i organizacji ochrony zdrowia w Polsce oraz Unii Europejskiej i EFTA;
 • Predyspozycje do bezpośredniej pracy ze świadczeniobiorcami, komunikatywność;
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi;
 • Znajomość obsługi komputera i pakietu Office (Word; Excel);
 • Umiejętność poprawnego formułowanie korespondencji.
Wymagania pożądane:
 • Potwierdzona certyfikatem lub innym dokumentem biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie;
 • Znajomość języka migowego;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793 ze zmianami).
 
 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy składać do dnia 12 czerwca 2017 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Dział Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej – umowa na zastępstwo
.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca”.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone
po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 3287634.