Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 43/2017

 • 11-12-2017
 • Zmodyfikowano: 11-12-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – referenta w Sekcji Rozliczeń Międzynarodowych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Rozliczeń Międzynarodowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na czas określony
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Sekcja Rozliczeń Międzynarodowych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Rozliczeń Międzynarodowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Nazwa stanowiska: referent
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • Obsługa informacyjna świadczeniobiorców: bezpośrednia, telefoniczna, mailowa;
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, poniesionych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA;
 • Udzielanie informacji dla ubezpieczonych z innych państw członkowskich UE
  w zakresie wynikającym z Dyrektywy transgranicznej;
 • Przyjmowanie i weryfikacja merytoryczna formularzy E 125  wystawionych przez instytucje innych państw członkowskich UE/EFTA w związku z leczeniem osób ubezpieczonych w Funduszu;
 • Generacja formularzy E 125 za świadczenia zdrowotne udzielone na terenie Polski, osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych;
 • Współpraca z instytucjami właściwymi z innych państw członkowskich UE/EFTA,
  w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Wykształcenie: średnie, preferowane wyższe.
Wymagania konieczne:
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i składowych pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel);
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych;
Wymagania pożądane:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy składać do dnia 27 grudnia 2017 roku (liczy się data wpływu
do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Sekcja Rozliczeń Międzynarodowych – umowa na czas określony.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone
po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 328 76 34.