Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 44/2017

 • 28-12-2017
 • Zmodyfikowano: 28-12-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – referenta w Sekcji Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na zastępstwo.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Sekcja Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli.
Nazwa stanowiska: referent.
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • opracowywanie analiz związanych z procesem przygotowania rocznego planu kontroli oraz innych analiz na potrzeby Wydziału Kontroli,
 • opracowywanie zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 • współpraca w zakresie sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań dotyczących przeprowadzonych kontroli,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,    
 • prowadzenie postępowań, mających na celu wyjaśnienie zgłoszeń Świadczeniobiorców dotyczących nieprawidłowości ujawnionych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).
Wykształcenie:
 • wyższe.
Wymagania konieczne:
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i składowych pakietu Microsoft Office
  (MS Word, MS Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego formułowania korespondencji urzędowej.
Wymagania pożądane:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy składać do dnia 11 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu
do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Sekcja Zarządzania Procesem Kontroli – umowa na zastępstwo.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
 
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone
po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 328 76 34.