Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2018

 • 10-01-2018
 • Zmodyfikowano: 10-01-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy referenta/starszego referenta/młodszego specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Walidacji i Weryfikacji Raportów Sprawozdawczych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
Nazwa komórki organizacyjnej: Wieloosobowe Stanowisko ds. Walidacji i Weryfikacji Raportów Sprawozdawczych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
 
Wymiar etatu: 1.
 
Nazwa stanowiska: referent/starszy referent/młodszy specjalista
 
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • Przeprowadzenie weryfikacji raportów sprawozdawczych z wykonanych świadczeń, prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i monitorowanie korekt błędów stwierdzonych w trakcie weryfikacji;
 • Współudział w tworzeniu planu zakupu świadczeń dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i jego aktualizacja;
 • Opracowywanie sprawozdań, analiz oraz monitoring realizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie danych pochodzących z systemów informatycznych LOW NFZ i źródeł zewnętrznych.
Wykształcenie:
 • wyższe.
Wymagania konieczne:
 • Biegła obsługa programu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Wymagania pożądane:
 • Ukończone studia wyższe w kierunku: informatyka i ekonometria, statystyka, matematyka, ekonomia, ukończone studia w zakresie ochrony zdrowia;
 • Systematyczność i samodzielność, dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność;
 • Odporność na stres;
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy
  na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
 • Obowiązkowość i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
 • Dyspozycyjność.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy składać do dnia 24 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – referent /starszy referent/ młodszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Walidacji i Weryfikacji Raportów Sprawozdawczych.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 3287634.