Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 4/2018

 • 25-01-2018
 • Zmodyfikowano: 25-01-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Leczenia Planowanego za Granicą Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na zastępstwo.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Skarg, Wniosków i Leczenia Planowanego za Granicą w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Nazwa stanowiska: referent.
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • obsługa świadczeniobiorców w zakresie udzielania informacji oraz przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie uprzedniej zgody na odbycie leczenia poza granicami kraju w ramach opieki transgranicznej, w tym m.in. udzielanie informacji o przybliżonej wysokości zwrotu kosztów świadczeń gwarantowanych,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz projektów decyzji administracyjnych Dyrektora Oddziału w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzenie rejestru Decyzji Dyrektora,
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją ubezpieczenia dobrowolnego,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących skarg i wniosków wpływających do Oddziału,
 • udzielanie informacji świadczeniobiorcom o przysługujących im prawach,
 • realizacja innych zadań określonych przez Dyrektora Oddziału,
 • inne wynikające z Regulaminu Organizacyjnego LOW NFZ.
Wykształcenie:
 • wyższe.
Wymagania konieczne:
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i składowych pakietu Microsoft Office (Word, Excel).
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie zawodowe związane z wydawaniem decyzji administracyjnych,
 • komunikatywność,
 • systematyczność i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • łatwość nawiązywania kontaktów.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.
Dokumenty należy składać do dnia 8 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy –referent WSS – umowa na zastępstwo.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 3287634.