Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 6/2018

 • 07-02-2018
 • Zmodyfikowano: 07-02-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – referenta w Sekcji Finansowej w Wydziale Księgowości Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na zastępstwo.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Sekcja Finansowa w Wydziale Księgowości.

Nazwa stanowiska: referent
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności będących skutkiem czynności kontrolnych świadczeniodawców, świadczeniobiorców, osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej na terenie innego państwa członkowskiego UE, płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne – od momentu przyjęcia wniosku o dokonanie windykacji wraz z kompletem dokumentów.
 • Obsługa systemu elektronicznego Banku BGK w celu zabezpieczenia i bieżącego regulowania zobowiązań.
 • Weryfikacja i przygotowywanie płatności.
 • Ewidencja wpływów środków pieniężnych z Centrali Funduszu na zabezpieczenie zobowiązań oraz od innych instytucji i podmiotów.
 • Prowadzenie kasy Oddziału Wojewódzkiego oraz sporządzanie raportów kasowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących rozliczania delegacji służbowych.
Wykształcenie: wyższe.
Wymagania konieczne:
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Biegła obsługa komputera i pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel).
Wymagania pożądane:
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 • Umiejętność poprawnego formułowania korespondencji urzędowej.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Systematyczność i samodzielność.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.
Dokumenty należy składać do dnia 21 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – sekcja finansowa – umowa na zastępstwo.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 3287633.