NFZ Zielona Góra – Ogłoszenie nr 27/2018

Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 27/2018

 • 16-05-2018
 • Zmodyfikowano: 16-05-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy referenta/ starszego referenta w Dziale Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno – Finansowym i Rozliczeń Międzynarodowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na zastępstwo.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno – Finansowym i Rozliczeń Międzynarodowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
 
Nazwa stanowiska: referent/ starszy referent.
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • kontrola formalno – rachunkowa zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją składanych do Funduszu przez apteki/punkty apteczne,
 • kontrola formalno – rachunkowa zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją wydawanych ubezpieczonym w Funduszu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
 • kontrola formalno – rachunkowa zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją wydawanych ubezpieczonym w Funduszu na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • ewidencjonowanie i wprowadzanie do systemu wszystkich rozliczeń zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją związanych z rozliczaniem aptek/punktów, w zakresie wykonywanych zadań, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym,
 • weryfikacja wprowadzonych do systemu danych z raportami elektronicznymi co do zgodności zawartych w nich wartości refundacyjnych przypisanych do poszczególnych aptek/punktów aptecznych i rodzajów recept,
 • prowadzenia na bieżąco korespondencji i rozmów z aptekami na temat aktualnych i archiwalnych rozliczeń zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją,
 • sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby Oddziału lub/i Centrali NFZ oraz różnorodnych wykazów zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętych refundacją,
 • prowadzenie całości spraw związanych z cesjami wierzytelności aptek/punktów aptecznych.
Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe;
Wymagania konieczne:
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i współistniejących rozporządzeń,
 • umiejętność poprawnego formułowania korespondencji urzędowej,
 • umiejętność obsługi komputera, pakiet Office.
Wymagania pożądane:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • wykształcenie lub doświadczenia zawodowe w kierunku finansowym/księgowym,
 • odporność na stres.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.
Dokumenty należy składać do dnia 30 maja 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Dział Rozliczania Umów – umowa na zastępstwo.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Oddział” – folder „Praca”.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 3287633.