NFZ Zielona Góra – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Logo: NFZ Zielona Góra

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

  • 29-05-2018
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.
 
Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące:
 
email: iod@nfz-zielonagora.pl, numer telefonu: 68 3287 684
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).
 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.