Logo: NFZ Zielona Góra

Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

komunikat z 4 grudnia 2013

  • 04-12-2013
  • Zmodyfikowano: 05-02-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przedłużenie obowiązywania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na 2014 r. na terenie woj. lubuskiego.
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1290) wystąpi do wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania zawartych umów w poszczególnych zakresach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 
W związku z powyższym w celu przygotowania umowy na rok 2014 proszę o aktualizację danych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie z dnia 21 października 2013 roku.
 
Aktualizacji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2013 roku. Umowy na rok 2014 w momencie utworzenia zawierać będą stan potencjału określony na dzień 9 grudnia 2014 roku.
 
W związku z powyższym zgłoszenia zmian potencjału po 9 grudniu 2013 roku wymagać będzie ponownego ich zgłoszenia do nowych umów przygotowanych na rok 2014.
 
Ponadto Świadczeniodawcy będący realizatorami transportu sanitarnego w poz zobowiązani będą w odpowiedzi na wymieniony na wstępie wniosek do złożenia oświadczenia o objęciu opieką – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 roku.
 
 
Warunki konieczne do realizacji świadczeń obowiązujące w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1248) oraz Zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.