Logo: NFZ Zielona Góra

Jak wyrobić EKUZ

Jak wyrobić EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ

  • 11-07-2012
  • Zmodyfikowano: 16-05-2018
Przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich.
Należy pamiętać o tym, że EKUZ uprawnia cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnie koniecznych z medycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę planowany czas pobytu. Świadczenia te muszą być udzielone przez placówkę działającą w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej i na zasadach obowiązujących w danym państwie.
 
 
 
Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej Górze lub Delegaturze w Gorzowie Wlkp,. aby wyrobić EKUZ, proszone są o wcześniejsze przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Na pewno usprawni to pracę naszych pracowników, a Państwu skróci czas oczekiwania na kartę, która z reguły wydawana jest w tym samym dniu.
 
Uwaga!
W odniesieniu do dokumentu obowiązującego poza Polską, jakim jest EKUZ, status ubezpieczenia sprawdzany jest w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych a nie w systemie eWUŚ. Jeśli CWU nie potwierdzi ubezpieczenia, należy okazać jeden z dotychczas obowiązujących, tradycyjnych, papierowych dokumentów ubezpieczeniowych. Dlatego zachęcamy, by na wszelki wypadek taki dokument mieć przy sobie.
 
Równocześnie prosimy o pojawienie się z dokumentami w Oddziale lub Delegaturze (jeśli jest to możliwe), do godz. 15.00 a we wtorki do godziny 17.00. Osoby, które przyjdą później, czyli w godz. 15.00-16.00 (we wtorki 17.00-18.00), będą mogły złożyć wszystkie dokumenty, jednak EKUZ prawdopodobnie będą musiały odebrać w innym terminie.
 
Oczywiście dokumenty można także przesłać do nas:
 
* pocztą na adres Oddziału - ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra lub na adres Delegatury – ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
* za pomocą poczty e-mail (dokumenty muszą być podpisane i zeskanowane) : infoeuro@nfz-zielonagora.pl; delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl
* faksem – 68 328 77 53 ( Oddział w Zielonej Górze) lub 95 733 63 05 (Delegatura Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim).
 
EKUZ nie trzeba odbierać osobiście. We wniosku można zaznaczyć, że ma być odesłana pocztą na wskazany adres. W tej sytuacji jednak trzeba się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na kartę.
W okresie wakacyjnym tj. od czerwca do września okres rozpatrywania wniosków złożonych w trybie korespondencyjnym (poczta, poczta elektroniczna, ePUAP, faks) z uwagi na dużą liczbę wniosków może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.
 
 
JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?
 
1. Wniosek o wydanie EKUZ (uwaga, prosimy pobrać właściwy!)
 
- druk wniosku dla osób wyjeżdżających w związku z czasowym pobytem (np. turystycznym) - pobierz
 
- druk wniosku dla osób oddelegowanych przez pracodawcę – pobierz
 
  
2. W celu uzyskania EKUZ, wnioskodawca dla którego NFZ nie może potwierdzić prawa do świadczeń na koszt NFZ, powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty:
 
Wyjazd turystyczny:
 
Do wniosku warto dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
 
Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.:
 
* aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,
* aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
* aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
* aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin,
* legitymacja emeryta/rencisty,
* aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
* aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
* aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu,
* dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia – ZUS ZUA – w przypadku osób, które w dniu składania wniosku nie były ustawowo zobowiązane do opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.
 
Dla członków rodziny, odpowiednio do sytuacji, np.:
 
* dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej (głównego ubezpieczonego) oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA / ZUS ZCZA)
* w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, aktualny dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność,
* w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS, aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 
Uwaga! W przypadku uczniów/studentów, którzy ukończyli lub przerwali naukę, należy przedłożyć stosowny dokument, np.: świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o skreśleniu z listy uczniów/studentów.
 
 
Dla nieubezpieczonego – uprawnionego do świadczeń (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach:
 
* decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo,
* dokument potwierdzający tożsamość,
* zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży,
* skrócony odpis aktu urodzenia,
* dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP (nie dotyczy dzieci do 18. roku życia)
 
Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Wyjazd osoby delegowanej:
 
Do wniosku należy dołączyć formularz A1
 
Wyjazd do szkoły, na studia
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
zaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole zawierające daty trwania danego semestru/programu Erasmus itp. (od….do…), tj.:
* zaświadczenie wydane przez polską uczelnię / szkołę delegującą wnioskodawcę do podjęcia nauki / odbycia studiów lub bezpłatnych praktyk w innym państwie członkowskim UE/EFTA, lub
* legitymacja ucznia / studenta, w przypadku wnioskodawców, którzy podjęli już naukę i wniosek jest składany w trakcie trwania roku szkolnego / akademickiego;
 
WAŻNE!
 
* Dokumenty muszą być czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) we wszystkich wskazanych miejscach
 
* EKUZ wydawana jest zawsze na wniosek zainteresowanej osoby. W przypadku, gdy o wydanie EKUZ ubiega się osoba trzecia, zawsze musi posiadać upoważnienie (tu pobierz wzór upoważnienia ) podpisane przez osobę, dla której ma być wydana karta. Bez takiego upoważnienia wniosek nie zostanie przyjęty i karta nie będzie mogła być wydana.
 
 
* Upoważnienie wymagane jest również w przypadku, gdy o wydanie karty wnioskują rodzice dla swojego pełnoletniego dziecka!!!
 
 
 
PRZYPOMINAMY!
 
Kto ma prawo do EKUZ?
 
Prawo do otrzymania bezpłatnej EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. Gdy za granicę wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, także dziecko, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:
 
· w celach turystycznych,
 
· w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 
· w celu podjęcia studiów,
 
· pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło. Nawet, jeśli osoba uzyskała kartę na wyjazd turystyczny np. na 12 miesięcy, a w międzyczasie podjęła za granicą pracę, od dnia podjęcia pracy nie ma prawa się nią posługiwać, mimo daty ważności na EKUZ.
 
 
WAŻNOŚĆ KARTY
  
Kartę EKUZ ważną:
 
 do 5 lat mogą otrzymać:
 
· osoby pobierające świadczenia emerytalne/rentowe.
 
 do 12 miesięcy:
 
· osoby zatrudnione,
 
· prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 
· studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 
· członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny - ucznia/studenta w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, np. legitymacji szkolnej/studenckiej – EKUZ wydawana zgodnie z terminem ważności legitymacji)
 
 do 2 miesięcy:
 
· osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 
· niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
 
W innych przypadkach:
 
Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać:
 
· kobiety w okresie ciąży lub połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
· dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
 
 do 90 dni:
 
· osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 
 do 42 dni od dnia porodu:
 
· kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
WAŻNE!
W niektórych przypadkach, szczególnie u osób, które w swojej historii od 1999 r. posiadały różne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa zlecenia, system może automatycznie generować kartę na 2 miesiące, pomimo że osoba obecnie posiada ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia czy działalności gospodarczej. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie ważności karty po okazaniu przez osobę dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (jednego z wyżej wymienionych).