Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 13/2017

 • 08-06-2017
 • Zmodyfikowano: 08-06-2017
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – inspektora kontroli lub starszego inspektora kontroli w Wydziale Kontroli.
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli.

Nazwa stanowiska: inspektor kontroli lub starszy inspektor kontroli
Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • udział w planowych oraz doraźnych kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • udział w opracowywaniu dla każdej kontroli programów i tematyk kontroli oraz metodyk niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i zapewniających osiągniecie celu kontroli,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, a także projektu wystąpień pokontrolnych,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • udział w opracowywaniu zbiorczych analiz i wniosków wynikających
  z przeprowadzonych kontroli.
 
Wykształcenie:
 • wyższe - lekarskie.
 
Wymagania konieczne:
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe przy aplikacji na stanowisko inspektora kontroli,
 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe przy aplikacji na stanowisko starszego inspektora kontroli,
 
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia,
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres.
 
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy składać do dnia 23 czerwca 2017 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – lekarz - kontrola.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Oddział” – folder „Praca”.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone
po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 068 3287634.