Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2/2018

 • 11-01-2018
 • Zmodyfikowano: 11-01-2018
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy referenta w Delegaturze Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim – umowa na zastępstwo.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Delegatura Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Wymiar etatu: 1.
 
Nazwa stanowiska: referent  
 
Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wielkopolski.

Główne obowiązki:
 • Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego / Certyfikatu Zastępującego EKUZ, skracaniem oraz anulowaniem
  w/w zaświadczeń o prawie do świadczeń;
 • Udzielanie informacji świadczeniodawcom i świadczeniobiorcom;
 • Wydawanie stosownych druków oraz przyjmowanie korespondencji
  od świadczeniodawców i świadczeniobiorców;
 • Weryfikowanie uprawnień ubezpieczonych i uprawnionych, udzielanie informacji, prowadzenie korespondencji z ubezpieczonymi oraz instytucjami odnośnie potwierdzonego prawa do świadczeń w systemie e-WUŚ;
 • Współpraca z ZUS, KRUS, PUP oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym
  do realizacji zadań;
 • Weryfikacja i modyfikacja danych w CWU;
 • Wydawanie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.
Wykształcenie:
 • średnie, preferowane wyższe.
Wymagania konieczne:
 • Biegła obsługa programu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • Umiejętność poprawnego formułowania korespondencji urzędowej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Wymagania pożądane:
 • Systematyczność i samodzielność, dobra organizacja pracy;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność;
 • Odporność na stres;
 • Obowiązkowość i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
 • Dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.
Dokumenty należy składać do dnia 25 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – referent w Delegaturze – umowa na zastępstwo.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
 
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone
po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 3287634.