Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 5/2018

 • 05-02-2018
 • Zmodyfikowano: 05-02-2018
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – referenta / starszego referenta / młodszego specjalisty / inspektora kontroli / starszego inspektora kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Wydziale Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Realizacji Kontroli, Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Nazwa stanowiska: referent / starszy referent / młodszy specjalista / inspektor kontroli / starszy inspektor kontroli.

Wymiar etatu: 1. 

Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • udział w opracowywaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i zapewniających osiągniecie celu kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli doraźnych zawartych umów, w tym sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, a także projektów wystąpień pokontrolnych,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • udział w sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań dotyczących przeprowadzonych kontroli,
 • udział w opracowywaniu zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
Wykształcenie:
 • wyższe, w tym co najmniej średnie medyczne.
Wymagania konieczne:
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisko młodszego specjalisty,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisko inspektora kontroli,
 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe na stanowisko starszego inspektora kontroli,
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i składowych pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel),
 • umiejętność poprawnego formułowania korespondencji urzędowej,
 • prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wymagana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”),
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny.
Dokumenty należy składać do dnia 19 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – kontrola.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stosownym komunikatem na stronie internetowej Oddziału – www.nfz-zielonagora.pl. Komunikat opublikowany zostanie w zakładce „Nasz Fundusz” – folder „Praca” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 3287634.