NFZ Zielona Góra – Ogłoszenie nr 31/2018

Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 31/2018

 • 04-06-2018
 • Zmodyfikowano: 04-06-2018
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy od referenta do specjalisty w Sekcji Analiz i Monitorowania Refundacji Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Sekcja Analiz i Monitorowania Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Nazwa stanowiska: referent/ starszy referent/ młodszy specjalista/ specjalista.
Wymiar etatu: 1.
Liczba stanowisk: 2
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • Kontrola merytoryczna zbiorczych zestawień zrealizowanych recept przedstawianych przez apteki;
 • Kontrola merytoryczna dowodów księgowych oraz innych dokumentów rozliczeniowych dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych;
 • Bieżący nadzór nad refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na terenie działania Oddziału Wojewódzkiego;
 • Kontrola merytoryczna dokumentacji związanej w wystawieniem i realizacją recept lekarskich, stanowiącej podstawę do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osobom uprawnionym na podstawie przepisów UE/ EFTA;
 • Opracowywanie bieżących analiz i sprawozdawczości merytorycznych w zakresie refundacji kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • Opracowywanie wskazówek do kontroli w zakresie ordynacji i refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • Kontrola merytoryczna not obciążeniowych z innych Oddziałów, za refundacje cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych przez apteki ubezpieczonym przyporządkowanym do Lubuskiego OW NFZ;
 • Kontrola merytoryczna not obciążeniowych wystawionych przez Oddział Wojewódzki do innych Oddziałów, za refundacje cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych przez apteki ubezpieczonym spoza województwa lubuskiego;
 • Prowadzenie rejestru umów na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę;
 • Obsługa korespondencji oraz prowadzenie spraw w obiegu kancelaryjnym.
Wykształcenie:
 • Średnie lub wyższe (preferowane farmaceutyczne).
Wymagania konieczne:
 • Znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i organizacji ochrony zdrowia w Polsce oraz UE/EFTA;
 • Dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń powiązanych (drukarka, skaner, fax), znajomość pakietu Microsoft Office;
 • Umiejętność poprawnego formułowania korespondencji;
 • Na stanowisko starszego referenta: minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego;
 • Na stanowisko młodszego specjalisty: minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego; minimum rok pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego;
 • Na stanowisko specjalisty: minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego; minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego.
Wymagania pożądane:
 • Predyspozycje do bezpośredniej pracy z: aptekami, świadczeniodawcami, świadczeniobiorcami.
 • Systematyczność i samodzielność;
 • Komunikatywność;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Odporność na stres.
 
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy, życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny,
 • podpisane oświadczenia o treści:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego nr 31/2018”
 
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”
UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
 
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
 
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
 
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 
Dokumenty należy składać do dnia 18 czerwca 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Wydział Gospodarki Lekami.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. 
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 328 76 33.
 
Informacje dodatkowe:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
 
Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, reprezentowany przez Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w LOW NFZ: iod@nfz-zielonagora.pl, tel. 68 328 76 84.