Aktualności

Aktualności

Komunikat z 3 stycznia 2014

  • 03-01-2014
  • Zmodyfikowano: 03-01-2014
Dotyczy wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2014 roku.
 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że z dniem 1 stycznia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZ. U. 2013 poz. 1565), w którym został określony wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm), wraz z określeniem:
1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw.
Kody wyrobów medycznych zostały określone w załączniku do w/w Rozporządzenia i dostępne są na stronie internetowej LOW NFZ www.nfz-zielonagora.pl (zakładka Świadczeniodawcy – Zaopatrzenie w wyroby medyczne - Podstawy Prawne na rok 2014 w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią powołanego rozporządzenia, ponieważ zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 stycznia 2014 r. wymagać będą określenia zaopatrzenia według pełnej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera)  i liczby.
Informujemy, że zlecenia wystawione od 1 stycznia 2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie będą potwierdzane do refundacji ani realizowane.

 
Ponadto w dniu 6 grudnia zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. 2013 poz. 1678), które wprowadza od 1 lipca 2014 r. nowe wzory zleceń.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
 
Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2014 roku należy wystawiać zlecenia na dotychczas obowiązujących drukach zleceń.
 
Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2013 roku zostało podpisane Zarządzenie NR 90/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 
Przypominamy, że dla każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ winno być wystawione odrębne zlecenie.
W przypadku gdy zlecenie zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MZ, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia zlecenia.
Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia wraz z ważną kartą, wystawioną i potwierdzoną przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawione w okresie ważności karty, nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu.
Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
Treść przytoczonych przepisów dostępna jest na stronie internetowej LOW NFZ www.nfz-zielonagora.pl (zakładka Świadczeniodawcy – zaopatrzenie w wyroby medyczne - Podstawy Prawne na rok 2014 w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne).
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami merytorycznymi Działu ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
LOW NFZ tel. 68 32 87 661, 68 32 87 761, 68 32 87 639, 68 32 87 611.
 
 
 
 
Stanisław Łobacz
Dyrektor
LOW NFZ