Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na okres od 01-09-2018r. do 31-08-2019r.

  • 02-08-2018
  • Zmodyfikowano: 18-09-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze przypomina o obowiązku przekazania przez Świadczeniodawców informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, celem ustalenia wysokości dodatkowych środków na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na okres od dnia 1.09.2018 r. roku do dnia 31.08.2019 roku. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628), świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna jest zobowiązany przekazać informację spełniającą następujące warunki:
  1. Informacja powinna uwzględniać stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na dzień 01.08.2018r.
  2. Informacja winna być przekazana do Oddziału Funduszu w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (w sposób analogiczny do zeszłorocznej  informacji).
  3. Ostateczny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14.08.2018r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z §4 ust. 3 wymienionego na wstępie rozporządzenia - nieprzekazanie przez świadczeniodawcę powyższej informacji skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Mając powyższe na uwadze, prosimy wszystkich Świadczeniodawców o podjęcie stosownych działań, które pozwolą sprawnie i bez zbędnej zwłoki wywiązać się z obowiązku, o którym mowa powyżej.