Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

  • 11-01-2019
  • Zmodyfikowano: 11-01-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w dniu 27 grudnia 2018 roku opublikowano ustawę z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z e- skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2429). Ustawa wprowadza zmiany w obszarze list oczekujących, proszę o zapoznanie się z jej treścią.
 
Proszę zwrócić uwagę, że od 11 stycznia 2019 roku wchodzą w życie zmiany zapisu ustawy dotyczące informowania o zmianach planowanych terminów udzielenia świadczeń, które wprowadzono w art. 20:
 
Art. 20 [Kolejność udzielania świadczeń]
 
§ 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.
 
Dodano § 8a
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, przekazanie świadczeniobiorcy informacji o zmianie terminu udzielenia świadczenia, w przypadku świadczeń, dla których do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało więcej niż 180 dni, może odbywać się raz na trzy miesiące.
 
§ 9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.
 
Dodano § 9a
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, świadczeniodawca może informować o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorców oczekujących na udzielenie świadczenia wpisanych na tę listę, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od upływu terminu wyznaczonego dla świadczeniobiorcy, który nie stawił się u świadczeniodawcy w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej lub zrezygnował z udzielenia tego świadczenia, z uwzględnieniem kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.