Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe

  • 08-08-2019
  • Zmodyfikowano: 08-08-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1373 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM,
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze 
65 – 001 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B
z a p r a s z a
do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe udzielane w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) na rok 2019 na obszarze województwa lubuskiego.
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM. Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.
Termin składania wniosków – nie później niż do dnia 16 sierpnia 2019r.
  1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
  2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 16 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 3 ww. zarządzenia.
  3. Dyrektor Oddziału Funduszu może podpisać umowę z nie więcej niż dwoma ośrodkami koordynującymi.