Komunikaty

Komunikaty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 14-05-2018
 • Zmodyfikowano: 14-05-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
       Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że sposób przygotowania oferty składanej w postępowaniu konkursowym wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć do oferty określa Zarządzenie Prezesa NFZ nr 18/2017/DSOZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( zmienione zarządzeniem nr 19/2017). Zarządzenia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia ( www.nfz.gov.pl w zakładce Zarządzenia Prezesa).
W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące elementy:
 
 1. oferent obowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej oraz elektronicznej;
   
 2. oferta w formie pisemnej obejmuje wydruk formularza ofertowego, zgodny z jego wersją elektroniczną, oraz dokumenty i oświadczenia składane przez oferenta;
 
      3. każda strona oferty ( wydruk oraz wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia ) muszą być opatrzone numerem kolejnym oraz zawierać podpisy lub parafy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodne z wzorami podpisów, zamieszczonymi w tabeli określonej w załączniku nr 6 do zarządzenia;
 
      4. wszystkie składane w ofercie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;
 
      5. do dokumentów składanych w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 
      6. w zakresie wymagań dotyczących posiadania polisy OC oferent może złożyć:
 • kserokopię polisy OC, przy czym jeżeli okres obowiązywania planowanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowa wykracza poza okres obowiązywania polisy OC oferent zobowiązany jest złożyć dodatkowo oświadczenie o zawarciu polisy OC na cały okres obowiązywania umowy,
 • umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na cały okres obowiązywania umowy z NFZ;
      7. w przypadku zgłoszenia w ofercie podwykonawców należy złożyć kserokopię umowy z podwykonawcą, (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Dyrektorem Oddziału Funduszu;
 
      8. z umowy z podwykonawcą musi dokładnie wynikać na jaki zakres badań została zawarta, jeżeli badania nie są wymienione w treści umowy konieczne jest przedłożenie również załącznika z wykazem badań;
 
      9. należy dokładnie sprawdzić posiadane przez Państwa umowy pod kątem prawidłowości zapisu wymaganej klauzli;
 
    10. proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zgodność adresu podwykonawcy podawanego w formularzu ofertowym z adresem znajdującym się na umowie z podwykonawcą;
 
    11. w przypadku, gdy oferent będzie realizował świadczenia samodzielnie, konieczne jest złożenieoświadczenia, że oferent będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;
 
    12. w przypadku, gdy do oferty konkursowej zgłaszany jest personel lekarski będący w trakcie specjalizacji, musi on spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.); w tym przypadku konieczne jest przedłożenie zgody kierownika specjalizacji na samodzielną pracę lekarza w poradni specjalistycznej;
 
    13. w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie ankietowe - Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku, konieczne jest złożenie do oferty konkursowej dokumentów potwierdzających, że oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praz pacjenta ( Dz.U.2017.1318 ) oraz potwierdzenie, że oprogramowanie zostało wdrożonej i jest użytkowane;
 
    14. w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie ankietowe - odrębna aplikacja służąca realizacji obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji iadczeniobiorców dogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu porady, konieczne jest potwierdzenie  i wskazanie w  jaki sposób powyższa aplikacja została wdrożona i jest użytkowana ze wskazaniem strony internetowej, gdzie pacjent może się zarejestrować;
 
    15. oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej;
 
    16. w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na spełnienie warunków koniecznych;
 
    17. warunek podlegający ocenie to warunek, który należy spełnić dodatkowo ponad warunek konieczny;
 
    18. przed złożeniem oferty do NFZ proszę koniecznie sprawdzić treści merytoryczne;
 
    19. wydruk formularza ofertowego, nośnik elektroniczny oraz pozostałe dokumenty muszą być opisane i zapakowane zgodnie z wymogami zawartymi w § 12 powołanego zarządzenia;