Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 65/2018

 • 29-10-2018
 • Zmodyfikowano: 01-03-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Księgowości.
Nazwa stanowiska: Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra

Główne obowiązki:
 • Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującymi zasadami rachunkowości w Funduszu,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników Wydziału Księgowości,
 • Prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i na podstawie ustawy o finansach publicznych,
 • Nadzór nad tworzeniem i stosowaniem procedur finansowo - księgowych wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu rachunkowości i księgowości, oraz sygnalizowanie nieprawidłowości w tym zakresie bezpośredniemu przełożonemu,
 • Zatwierdzanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę operacji gospodarczych w ramach posiadanych uprawnień,
 • Uczestnictwo w badaniu rocznych sprawozdań finansowych,
 • Prowadzenie doradztwa funkcjonalnego w stosunku do pozostałych komórek organizacyjnych Oddziału z zakresu przypisanych obowiązków,
 • Ewidencja aktywów trwałych, nakładów na środki trwałe w budowie oraz bieżący nadzór nad prawidłowością kwalifikacji środków trwałych,
 • Uzgadnianie z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym realizacji planu inwestycji,
 • Ewidencja kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz nadzór nad poprawnością i terminowością rozliczeń,
 • Ewidencja i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i pożyczek pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie i aktualizacja ze stanem faktycznym „Wykazu Rezerw” na toczące się postępowania sądowe,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdań na potrzeby Centrali oraz innych organów, jak również innych okresowych sprawozdań z zakresu właściwości rzeczowej Wydziału,
 • Tworzenie rezerw na skutki toczących się postępowań sądowych,
 • Ewidencja kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej z tytułu refundacji dofinansowania zakupu leków dla uprawnionych żołnierzy lub pracowników.
Wykształcenie:
 • wyższe
Wymagania konieczne:
Głównym księgowym może być osoba, która:
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • 6 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub głównego księgowego.
 
Wymagania pożądane:
 • 3 letnie - doświadczenie w pracy głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych,
 • Znajomość przepisów szczególnych tj.:
  • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i składowych pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel),
 • Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,
 • Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • Dyspozycyjność.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1510 ze zmianami).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego nr 65/2018”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”
   UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 
Dokumenty należy składać do dnia 13 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Główny księgowy.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. 
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 328 76 33.
 
Informacje dodatkowe:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
 
Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, reprezentowany przez Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w LOW NFZ: iod@nfz-zielonagora.pl, tel. 68 328 76 84.