Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 38/2019

 • 16-09-2019
 • Zmodyfikowano: 16-09-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy od referenta do starszego referenta w Dziale Świadczeń Podstawowych i Opiekuńczych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze – umowa na zastępstwo.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Świadczeń Podstawowych i Opiekuńczych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Nazwa stanowiska: referent/ starszy referent

Wymiar etatu: 1
 
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • opracowywanie sprawozdań, analiz i wniosków oraz monitoring realizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • kontrola merytoryczna dowodów księgowych oraz innych dokumentów przekazywanych przez świadczeniodawców.
Wykształcenie:
 • średnie, preferowane wyższe.
Wymagania konieczne:
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce;
 • dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń powiązanych (drukarka, skaner, fax), znajomość pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • na stanowisko starszego referenta: minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego.
Wymagania pożądane:
 • systematyczność i samodzielność;
 • komunikatywność;
 • dobra organizacja pracy;
 • odporność na stres;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
 • prawo jazdy kat. B.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1373 ze zmianami).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 2. życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 3. list motywacyjny.
Przekazanie danych w zakresie szerszym, niż wskazany w art. w art. 221  Kodeksu pracy jest dobrowolne. W przypadku przekazania informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (danych tzw. wrażliwych, np. dotyczących zdrowia), wymagane jest załączenie oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych (wzór oświadczenia do pobrania).

Dokumenty należy składać do dnia 30 września 2019 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – referent/ starszy referent w Dziale Świadczeń Podstawowych i Opiekuńczych – umowa na zastępstwo.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz wpływające do LOW NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 
Informacje na temat kandydatów zostaną również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie LOW NFZ oraz na stronie internetowej Oddziału.
 
Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane.

Informacja telefoniczna: 68 328 76 34