Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dotyczący zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres począwszy od 01.11.2022 roku na czas nieoznaczony

  • 04-10-2022
  • Zmodyfikowano: 04-10-2022
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępna jest definicja postępowania Nr 04-22-000215/POZ/0113/6
wraz z zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na obszarze województwa lubuskiego.
 
POSTĘPOWANIE DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW
ORAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ROZSZERZYĆ UMOWĘ O NOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ POZ LUB NOWE MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
 
Wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia.
Umowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.
Wniosek należy przygotować zgodnie z postanowieniami rozdziału 13 zarządzenia
nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ze zm.
Ponadto, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w ww. zarządzeniu Prezesa NFZ, tj.:
  • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 7 do zarządzenia Prezesa NFZ (informacja o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych opieką w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej) oraz kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem porozumień o współpracy, zawartych
    z dyrektorami szkół;
  • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ - OŚWIADCZENIE;
 
Dodatkowo do wniosku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i kompetencje personelu medycznego. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.
 
Każdy wniosek o zawarcie umowy należy zapakować w kopertę i oznaczyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ (wydruk z programu).