Portal Świadczeniodawcy

Portal Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie rozliczania dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położone - dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów z wyjątkiem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  • 28-09-2016
  • Zmodyfikowano: 10-12-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Dotyczy: Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów z wyjątkiem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 
W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) począwszy od rozliczeń za miesiąc wrzesień 2016r., Świadczeniodawcy zobowiązani są do przedstawiania NOWEGO WZORU OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik nr 3 do w/w zarządzenia.
  
Uwaga:
Wprowadzono możliwość składania oświadczeń w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE L 25 z 28.08.2014 s.73.
Bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci
e-dokumentu bieg terminu płatności (14 dni) będzie liczony od dnia wpływu kompletu dokumentów tj. dowodu księgowego wraz z oświadczeniem.
            Wzoru oświadczenia nie należy modyfikować ani zmieniać jego treści.
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ (link)
 
Komunikat dotyczący Podstawowej Opieki Zdrowotnej dostępny jest w zakładce: Świadczeniodawcy i Farmaceuci  / Świadczeniodawcy POZ
 

Załączniki