Co nowego?

Co nowego?

Komunikat z 8 lutego 2010 r.

  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn. zm.), zostały określone uprawnienia przysługujące żołnierzom i pracownikom wojska, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1117), którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami kraju.
Uprawnienia te określają następujące przepisy ustawy:
  • art. 24a – zgodnie z którym w stosunku do uprawnionego żołnierza lub pracownika nie stosuje się przepisów art. 20-23 ustawy regulujących kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby te korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością;
  • art. 44 ust. 1a - zgodnie z którym uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Osobom tym receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept;
  • art. 47 ust. 2 – zgodnie z którym uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d pkt.1;
  • art. 57 ust. 2 pkt 12 – zgodnie z którym ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa zostaną udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta z w/w świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz. U. nr 216, poz.1608).
Informuję jednocześnie, że na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn. zm.), świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane:
- uprawnionym żołnierzom lub pracownikom także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;
- policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownikom tych służb oraz po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 068 3287613 lub przesyłając zapytanie na adres: e-mail: k.stepniak@nfz-zielonagora.pl
 
Jolanta Krug
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa.