Świadczeniodawcy i Farmaceuci

Świadczeniodawcy i Farmaceuci

Przypominamy o obowiązku przekazania do dnia 14 sierpnia 2017 roku informacji o liczbie pielęgniarek i położnych według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 roku

  • 01-08-2017
  • Zmodyfikowano: 24-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominamy o obowiązku przekazania do dnia 14 sierpnia 2017 roku informacji o liczbie pielęgniarek i położnych według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 roku w celu ustalenia wysokości dodatkowych środków na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na okres od dnia 1.09.2017 roku do dnia 31.08.2018 roku.
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 lipca 2017 roku uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione w Portalu Świadczeniodawcy narzędzie umożliwiające przekazanie w formie elektronicznej informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u  świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)
i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia – nie dotyczy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna .
 
Informację należy przekazać  według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 roku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku .
 
Szczegółowa instrukcja dotycząca przekazania w/w informacji udostępniona została jako załącznik do komunikatu w portalu Świadczeniodawcy.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 4 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628) - nieprzekazanie przez świadczeniodawcę powyższej informacji skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
W efekcie przekazanych danych otrzymają Państwo aneks do umowy, do którego należy dołączyć dokumenty zawierające sposób podziału środków tj.:
  1. kopię porozumienia uzgodnionego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne działających u świadczeniodawcy albo,
  2. kopię pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
  3. własny podział w przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii.