Świadczeniodawcy i Farmaceuci

Świadczeniodawcy i Farmaceuci

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

  • 15-10-2018
  • Zmodyfikowano: 19-10-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie art. 136c ust. 2 ustawy w zw. § 5 ust. 4 zdanie drugie zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej* informuję, że po dokonaniu wyliczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1812), Lubuski OW informuje, iż brzmienie Planu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ustaloną wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia, stanowiącego załącznik do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz oświadczenie o wysokości ryczałtu na okres rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. znajdują się do pobrania na Portalu NFZ.
Celem pobrania plików należy w zakładce Administracja i opcje wybrać Pobranie plików technicznych NFZ następnie w polu Foldery wybrać Pliki dedykowane i po prawej stronie okna wybrać odpowiedni plik.”
 
* W brzmieniu zmienionym zarządzeniem Nr 83/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 97/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r.