Poszkodowani w misjach

Poszkodowani w misjach

Informacje dla weteranów i ich rodzin

  • 16-04-2012
  • Zmodyfikowano: 01-04-2015
30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r., która nie tylko określiła status weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w tych działaniach, ale także przyznała im dodatkowe uprawnienia, np. u lekarza.
 

KOGO DOTYCZY USTAWA
 
1. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:
• misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
• grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 
2. Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
 
JAK ZOSTAĆ WETERANEM
 
Status weterana działań poza granicami państwa oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej:
 
• Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy,
• minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,
• Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.
 
Dokumentem, który potwierdza ten status jest legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez:
 
• Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy,
• ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,
• Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.
 
 
DODATKOWE UPRAWNIENIA W SŁUŻBIE ZDROWIA
 
1. Bezpłatna pomoc psychologiczna udzielana poza kolejnością
 
• Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa;
 
 
• Weteran-funkcjonariusz lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli problemy zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa;
 
 
• Weteran-funkcjonariusz ABW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli problemy zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa.
 
2. Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością
 
• Weteran poszkodowany korzysta poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i poradniach specjalistycznych, udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
• Weteran poszkodowany korzysta poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż wymienione wyżej (np. Zakład opiekuńczo-leczniczy, rehabilitacja w oddziale szpitalnym), w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (ma też uprawnienie do bezterminowego czasu trwania leczenia, np. rehabilitacji w szpitalu).
 
3. Bezpłatne leki refundowane
 
• Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki znajdujące się na liście leków refundowanych, dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, we wskazaniu określonym stanem klinicznym oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 
4. Bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne
 
• Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych - zgodnie z wykazem określanym przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia.
 
5. Do poradni bez skierowania
 
• Weteranowi poszkodowanemu, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, świadczenia w poradniach specjalistycznych finansowane ze środków publicznych (czyli przez NFZ) są udzielane bez skierowania.
 
WAŻNE
Dodatkowe uprawnienia w ramach opieki zdrowotnej, które przysługują weteranom poszkodowanym, dotyczą wyłącznie zakresu leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 
WAŻNE
W przypadku, gdy weteran poszkodowany skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są gwarantowane (czyli nie są w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych) lub odpłatne, koszt takiego leczenia jest pokrywany z budżetu państwa.

WAŻNE
Aby móc korzystać z dodatkowych uprawnień w placówkach ochrony zdrowia, uprawniona osoba musi się okazać dokumentem potwierdzającym przysługujące mu uprawniania. Jak go uzyskać – szukaj na stronie www.mon.gov.pl

WAŻNE!
Ustawa normuje również kwestie m.in. uprawnień socjalnych i pracowniczych dla weteranów, dodatków do rent i emerytur, ulg na przejazdy komunikacją , czy finansowania nauki. Więcej znajdziesz na stronie www.mon.gov.pl
 
PRZYDATNE LINKI
 
 
TU SĄ PRZEPISY
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.1203)
 
TU DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ 
 
 
Równocześnie informujemy, iż w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, konsultantem jest:
 
Katarzyna Stępniak
e-mail: k.stepniak@nfz-zielonagora.pl
tel. 68 328 76 13, 68 328 77 12