eWUŚ

eWUŚ

Komunikat z 22 listopada 2012

  • 22-11-2012
  • Zmodyfikowano: 16-07-2015
Komunikat w sprawie poprawnego wypełniania wniosków o uzyskanie prawa do korzystania
z systemu eWUŚ oraz wniosku o nadanie uprawnień w systemie eWUŚ.
 
 
W związku z zgłaszanymi wątpliwościami Świadczeniodawców, odnośnie prawidłowego wypełnienia wniosków o uzyskanie prawa do korzystania z systemu eWUŚ (wzór wniosku w Komunikacie z dnia 7 listopada 2012r. Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wdrażania nowego systemu informatycznego eWUŚ - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy)  oraz nadania uprawnień w systemie eWUŚ (wzór wniosku  w Komunikacie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania użytkownikom dostępu do systemu informatycznego eWUŚ) informujemy, jakie dane należy wpisać we wniosku w następujących polach:
 
1) Identyfikacja Świadczeniodawcy
Reprezentując podmiot………….
Należy podać pełna nazwę podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. działalność lecznicza może być wykonywana przez: podmiot leczniczy lub praktykę zawodową.
W odniesieniu do praktyk zawodowych będą to dane (imię i nazwisko) wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (www.ceidg.gov.pl) oraz rejestru Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów albo rejestru Praktyk Zawodowych Pielęgniarek i Położnych.
W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl) będą to dane wpisane w rejestrze w Dziale I „Oznaczenie pomiotu lecznicze i lista przedsiębiorstw” w rubryce 3, określającej „firmę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego” [zgodne 
z zdanymi zawartymi we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)].
 
 
2) Numer Identyfikacyjny
 
Należy wpisać kod Świadczeniodawcy nadany przez Lubuski OW NFZ (czyli ten używany do logowania się
w Portalu NFZ (Portalu Świadczeniodawcy).
 
3) Lokalny Administrator Systemu eWUŚ
Osoba upoważniona przez podmiot do przetwarzania danych osobowych w systemie eWUŚ, zarządzająca uprawnieniami do systemu eWUŚ. Docelowo Lokalny Administrator eWUŚ będzie nadawał uprawnienia operatorom (użytkownikom) systemu eWUŚ (Obecnie uprawnienia nadaje LOW NFZ).
 
Lokalny Administrator Systemu eWUŚ nie musi być lokalnym administratorem Portalu NFZ (Portalu Świadczeniodawcy). 
 
4) Operator systemu eWUŚ
Operatorami systemu eWUŚ powinny być osoby potwierdzające prawo do świadczeń w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, rejestratorka.
 
Docelowo uprawnienia Operatorom do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ,
w zakresie niezbędnym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będą nadawane przez Lokalnego Administratora Systemu eWUŚ (obecnie uprawnienia nadaje LOW NFZ).
Wnioski powinny być podpisane czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu.
 
Dane osoby podpisującej wniosek (osoby reprezentującej podmiot) muszą być zgodne z danymi zawartymi w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
UWAGA: Zakres danych formalno–prawnych użytych we wniosku winien być zgodny z danymi
w obowiązujących dokumentach rejestrowych.