Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców i farmaceutów dotyczący szczególnych uprawnień osób deportowanych.

  • 18-09-2018
  • Zmodyfikowano: 18-09-2018
Od 30 października 2018 r. osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone  w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym przyznano uprawnienie do świadczenia pieniężnego mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych  w aptekach, a także prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawa prawna: art. 47c oraz art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu osoby deportowanej do pracy przymusowej będzie legitymacja wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W legitymacji ujawnione będą: imię (imiona), nazwisko oraz PESEL posiadacza. Wzór legitymacji, w drodze rozporządzenia, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 
 
 
z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora
Kierownik Wydziału
ds. Służb Mundurowych
 
Jolanta Krug