Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

  • 23-01-2020
  • Zmodyfikowano: 10-02-2020
 
W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy  w przedmiotowym zakresie wraz z wnioskami w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Informacja oraz materiały o warunkach zawarcia ww. umów zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:
 
Lista dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy  o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)
4. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)
6. Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego: Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.