Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie sprawozdawania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 komunikatem sprawozdawczym SWIAD

  • 26-01-2021
  • Zmodyfikowano: 26-01-2021
 
Komunikat w sprawie sprawozdawania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 komunikatem sprawozdawczym SWIAD1
dotyczy świadczeń określonych w zarządzeniu „covidowym”2, dla których zostanie wskazany taki sposób sprawozdawania
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia stopniowo obejmuje procesem systemowego sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  szczegółowym komunikatem sprawozdawczym dla świadczeń ambulatoryjnych   i szpitalnych - SWIAD. W załączniku do zarządzenia ”covidowego” zostanie wskazany format sprawozdawczości poszczególnych zakresów świadczeń. W pierwszym etapie wdrażania sprawozdawczością systemową objęte zostaną wskazane w załączniku świadczenia jednostkowe udzielane na rzecz pacjentów, tj.:
  • usługi ambulatoryjne udzielone od 1 marca 2021r. oraz
  • hospitalizacje zakończone po 28 lutym 2021r., a w nich świadczenia nie wykazane wcześniej w raportach excel.
Raporty statystyczne przekazywane komunikatem SWIAD, za kolejne miesiące sprawozdawcze należy przekazywać wg ogólnie przyjętych zasad i terminów.
 
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz teleporady udzielane za pośrednictwem platformy CeZ będą rozliczane na podstawie sprawozdawczości przekazywanej przez świadczeniodawców do systemów CeZ.
 
Ryczałty za gotowość/dostępność rozliczane będą w dalszym ciągu na podstawie raportów excel zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi. W załączniku do zarządzenia „covidowego” określony zostanie format sprawozdawczy i rozliczeniowy poszczególnych zakresów świadczeń oraz pakiety usług jednostkowych.
 
Proponujemy przyjęcie następujących wytycznych:
1. Dla celów systemowej obsługi świadczeń sprawozdawanych i rozliczanych komunikatem SWIAD niezbędne jest utworzenie technicznego typu umowy (z rodzaju świadczeń 193) oraz nowych kodów zakresów świadczeń.
2. Dla poszczególnych zakresów świadczeń zostaną określone świadczenia jednostkowe, które znajdą się w elektronicznych pakietach.
3. Prosimy o wskazanie i przekazanie do oddziałów wojewódzkich wszystkich miejsc, w których przedmiotowe świadczenia są realizowane. Wykonane świadczenia powinny być sprawozdawane w wymienionych komórkach. 
4. O schemacie sprawozdawczym decyduje diagnozowany/leczony problem zdrowotny oraz związek przyczynowo-skutkowy z chorobą COVID-19.
 
a) W przypadku hospitalizacji związanych z diagnozowaniem i leczeniem COVID – 19  w całym okresie jej trwania rozliczenie świadczeń powinno nastąpić w ramach realizacji świadczeń w rodzaju 19 zgodnie z warunkami określonymi dla poszczególnych zakresów.
W szpitalach III i IV poziomu zabezpieczenia w hospitalizacjach pacjenta z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 związanych z równoczesnym leczeniem specjalistycznym innego problemu medycznego, należy wykazać wszystkie wykonane świadczenia jednostkowe wg produktów i na zasadach określonych w katalogach do obowiązujących zarządzeń dziedzinowych4. Koszt każdego wyliczony będzie wg ceny za punkt obowiązującej dla produktu 99.03.0005 Hospitalizacja związana z leczeniem specjalistycznym pacjenta z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 
b) W przypadku hospitalizacji, w których można wyodrębnić niepokrywające się okresy realizacji świadczeń na rzecz diagnozowania/leczenia COVID-19 (19) i innego problemu medycznego (03), do rozliczenia można wykazać produkty z obu rodzajów świadczeń. Okresy rozliczenia nie powinny się na siebie nakładać. Okresy hospitalizacji nie związane z diagnozowaniem/ leczeniem COVID-19 powinny być wykazywane w ramach umowy 03. W wyliczaniu taryfy JGP nie należy uwzględniać dni leczenia pacjenta wykazanych wg produktów wskazanych w zarządzeniu „covidowym”. Gruper JGP_SZP zostanie dostosowany w tym zakresie.
 
5. W szpitalach III i IV poziomu zabezpieczenia w hospitalizacjach pacjenta z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 związanych z     równoczesnym leczeniem specjalistycznym innego problemu medycznego możliwe jest również wystąpienie o wyrażenie przez dyrektora oddziału Funduszu decyzji na indywidualny sposób rozliczenia, wg warunków określonych dla produktu 5.52.01.0001363 - Rozliczenie za zgodą płatnika. Do decyzji świadczeniodawcy należy w ramach, którego rodzaju świadczeń złoży wniosek i rozliczy całą hospitalizację ze względu na większe zużycie zasobów. Koszty poniesione z tyt. realizacji świadczeń w rodzaju innym niż wskazuje się w składanym wniosku powinny być wykazane w pozostałych kosztach hospitalizacji.
6. Produkty rozliczane osobodniami oraz dosumowywane do bazowego z innych katalogów czy typów umów (np. z 1c/1n/1w i inne…) powinny być wykazywane w faktycznych dniach realizacji, z umowy realizowanej w danym okresie leczenia.
7. W celu ułatwienia sprawozdawczości świadczeń w niektórych zakresach, wskazanych we wspomnianym powyżej załączniku, raport należy przekazywać uproszczonym komunikatem sprawozdawczym SWIAD, w obszarze wykonanych badań komunikatem sprawozdawczym WYKBAD. Opis tej części komunikatu xml zostanie docelowo dostosowany w zarządzeniu dot. JPS. Za kod badania należy przyjąć kod produktu rozliczeniowego wskazany w ww. załączniku. Do czasu dostosowania komunikatu w części dot. wskazania grupy schorzeń (nfz:diag-schorz) prosimy o sprawozdawanie grupy „P” (P - Badanie wykonane w związku z diagnozowaniem innego schorzenia niż oznaczone wg ICD10 w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ). Planujemy docelowo rezygnację z konieczności sprawozdawania tego elementu dla świadczeń w rodzaju 19, co wymaga jednak zmian w strukturze xml.
 

1 Komunikat SWIAD - szczegółowy komunikat sprawozdawczych XML dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych - wg zarządzenia Nr 98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML z późn. zm.
2 Zarządzenie nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn.zm.
3 Rodzaj świadczeń 19 dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
4 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń
 
Źródło:
Centrala NFZ