Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 71/2018

 • 04-12-2018
 • Zmodyfikowano: 10-01-2019
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy referenta w Dziale Organizacji i Promocji Zdrowia Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
 
Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Organizacji i Promocji Zdrowia w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń

Nazwa stanowiska: referent
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych, w tym organizacja debat, konferencji i konkursów o tematyce zdrowotnej;
 • udział w przygotowywaniu posiedzeń Rady Oddziału,
 • udział w prowadzeniu rejestrów uchwał podejmowanych przez Radę Oddziału;
 • udział w prowadzeniu rejestrów w zakresie kompetencji działu;
 • gromadzenie dokumentów z kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
 • koordynowanie współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami świadczeniodawców i ubezpieczonych z terenu Województwa Lubuskiego,
 • udział w działaniach związanych z ogłoszeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie ogłoszenia postępowań oraz w sprawie powołania komisji konkursowych).
Wykształcenie:
 • Średnie, preferowane wyższe.
Wymagania konieczne:
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i organizacji ochrony zdrowia w Polsce oraz Unii Europejskiej i EFTA;
 • Predyspozycje do bezpośredniej pracy ze świadczeniobiorcami, komunikatywność;
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi;
 • Znajomość obsługi komputera i pakietu Office (Word; Excel);
 • Umiejętność poprawnego formułowania korespondencji.
Wymagania pożądane:
 • Umiejętność pracy w zespole.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1510 ze zmianami).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 • list motywacyjny,
 • podpisane oświadczenia o treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego nr 71/2018”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”
  UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 
Dokumenty należy składać do dnia 18 grudnia 2018 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Dział Organizacji i Promocji Zdrowia.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. 
 
Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

Informacja telefoniczna: 68 328 76 34.
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
 
Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, reprezentowany przez Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w LOW NFZ: iod@nfz-zielonagora.pl, tel. 68 328 76 84.