Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2019

 • 04-01-2019
 • Zmodyfikowano: 21-01-2019
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
 
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.

Główne obowiązki:
 • kierowanie działalnością podległych komórek organizacyjnych, polegającą na zapewnieniu sprawnej i efektywnej realizacji zadań LOW NFZ określonych w przepisach prawnych, Regulaminie Organizacyjnym Oddziału i zarządzeniach, a w szczególności w zakresie:
 • planowania prawidłowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie właściwości Oddziału,
 • przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • monitorowania realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału w zakresie świadczeń zdrowotnych,
 • nadzór nad realizacją planu finansowego Oddziału Wojewódzkiego, w części związanej z właściwością rzeczową podległych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych przez Dyrektora pełnomocnictw,
 • przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału.
Wykształcenie:
 • wyższe medyczne - lekarz;
Wymagania konieczne:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia, dającego rękojmię prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
 • minimum 5 - letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w jednostkach w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • znajomość obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel),
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Wymagania pożądane:
 • specjalizacja w zakresie zdrowia publicznego.
   
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018.1510 ze zm.).
 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 2. życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,
 3. list motywacyjny,
 4. podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
Przekazanie danych w zakresie szerszym, niż wskazany w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne.

Dokumenty należy składać do dnia 18 stycznia 2019 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, IV piętro, pokój 405, z dopiskiem: oferta pracy – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz wpływające do LOW NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Informacje na temat kandydatów zostaną również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie LOW NFZ oraz na stronie internetowej Oddziału.
 
Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane.

Informacja telefoniczna: 68 328 76 33
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Podgórna 9b w Zielonej Górze jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Inspektor Ochrony Danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@nfz-zielonagora.pl lub pod numerem telefonu: 68 328 76 84.
 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego.
 
W zakresie informacji wymienionych w obowiązujących przepisach prawa podstawą przetwarzania jest art. 221 Kodeksu pracy (Dz.U.2018. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894 ze zm.).
 
W pozostałym zakresie dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) – RODO.
 
W zakresie upowszechniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie LOW NFZ oraz na stronie internetowej Oddziału, dane przetwarzane będą na podstawie art. 107b, 107d oraz 107f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2018.1510 ze zm.)
 
Odbiorcy danych osobowych
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie LOW NFZ, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Oddziału.
 
Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie LOW NFZ, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Oddziału. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres kolejnych 3 miesięcy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. usunięcia swoich danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że dane przetwarzane są przez Fundusz niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych dotyczących kontaktu (telefon, e-mail) ich niepodanie może spowodować brak możliwości skutecznego poinformowania kandydata o planowanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.