Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego

  • 04-07-2018
  • Zmodyfikowano: 30-04-2020
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9).
 Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019.
 Termin składania wniosków na rok 2019 upływa z dniem 1 września 2018 r.
Wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9 B.
I. Wniosek powinien zawierać:
1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2. określenie oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6. harmonogram realizacji programu;
7. planowane koszty realizacji programu;
8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
II. Do wniosku należy dołączyć:
1.  pozytywną opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.);
2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ze zm.). 
Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.
Wnioskodawca, którego wniosek nie zostanie zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.