Co nowego?

Co nowego?

Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r.

  • 04-01-2017
  • Zmodyfikowano: 17-02-2017
W związku z opublikowaniem 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz. U., poz.1860), która zgodnie z § 18 wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1793 i 1807), rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.
Wobec powyższego uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby:
- świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”;
- świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
- inwalidzi wojenni i wojskowi;
- kombatanci;
- kobiety w ciąży,
- świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Należy zaznaczyć, że osób tych nie wpisuje się na listy oczekujących.