Dyrektywa transgraniczna

Dyrektywa transgraniczna

Leczenie wynikające z przepisów dyrektywy transgranicznej

  • 18-11-2014
  • Zmodyfikowano: 16-01-2020
 Informacje w zakresie:
 
• możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej;
• świadczeń opieki zdrowotnej objętych wykazem, o którym mowa w art. 42e ust. 1 (tj. wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu);
• trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o zwrot kosztów;
• trybu rozpatrywania wniosków o wydanie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9;
• przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym kraju UE świadczenia opieki zdrowotnej