Aktualności

Aktualności

Ponowne zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe

  • 27-11-2019
  • Zmodyfikowano: 27-11-2019
 
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1373 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie w dniu 19 listopada 2019 roku Zarządzenia Nr 156/2019/DSOZ zmieniającego Zarządzenie Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM,
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze 65 – 001 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B
 
ponownie zaprasza
 
do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe udzielane w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) na obszarze województwa lubuskiego.
 
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. (ze zm.) w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM. Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.
 
Termin składania wniosków – 30 dni od wejścia w życie zarządzenia, tj. do dnia 19 grudnia 2019 r.
 
1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 16 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 listopada 2019 r.