Aktualności

Aktualności

Wystawianie zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego

  • 10-03-2020
  • Zmodyfikowano: 10-03-2020
 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w oparciu o stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wystawiania świadczeniobiorcom zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego, uprzejmie informuje.
 
 
Zaświadczenie lekarskie (zwolnienie lekarskie) wystawiane jest na okres, w którym pacjent ze względu na stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy. Stanowi również dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 
Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest na potrzeby udokumentowania czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub innymi zdarzeniami zrównanymi z niezdolnością do pracy dla celów nabycia prawa do świadczeń ubezpieczenia chorobowego przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu. Inną sytuacją jest udokumentowanie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
 
Powyższe nie przewiduje możliwości wystawiania zaświadczenia lekarskiego na czas pobytu w sanatorium w celu podjęcia leczenia uzdrowiskowego.
 
Zgodnie z opinią ZUS, brak jest uzasadnienia do wystawiania świadczeniobiorcy korzystającemu ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa, w każdym przypadku zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy na czas związany z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niego stwierdzona niezdolność do pracy spowodowana chorobą.
 
Jednocześnie w sytuacji opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi świadczeniobiorcami korzystającymi z leczenia uzdrowiskowego, zaświadczenie lekarskie może zostać wystawione z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Podstawą wystawienia zaświadczenia nie jest jednak fakt przebywania członka rodziny w placówce leczniczej, lecz wyłącznie stwierdzenie konieczności sprawowania nad nim osobistej opieki z uwagi na stan chorobowy.