Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący harmonogramów przyjęć (w tym list oczekujących)

  • 11-06-2021
  • Zmodyfikowano: 11-06-2021
 
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 października 2020 roku Lubuski Oddział NFZ w Zielonej Górze przypomina, iż od 5 września 2020 roku wznowione zostały obowiązki sprawozdawcze z zakresu harmonogramów przyjęć.
 
 
 
Świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazywania każdego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, Funduszowi informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający[1] oraz danych statystycznych dotyczących harmonogramów przyjęć za miesiąc sprawozdawczy nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia
 
Podmioty lecznicze, które decyzją wojewody udzielają świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19 zwolnione są z wykonywania obowiązków sprawozdawczych na czas realizacji wymienionych świadczeń w ramach zakresów wskazanych w decyzji[2].
 
Przekazywane przez Państwa dane są udostępniane dla świadczeniobiorców w Informatorze o Terminach Leczenia i stanowią podstawowe źródło informacji dla pacjentów. W związku z powyższym przy przekazywaniu raportów sprawozdawczych należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność przekazywanych danych.
 

[1] art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)
[2] art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112) dotyczący dodanego art. 7ab. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).