Aktualności

Aktualności

Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych

  • 30-08-2022
  • Zmodyfikowano: 30-08-2022
KOMUNIKAT DYREKTORA
LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
O ROZPOCZĘCIU KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO SYSTEMU
PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022
r., poz. 526), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Wobec powyższego, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przedłożenia przez
świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów
kwalifikacyjnych. W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, w ramach których realizują
zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art.
89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z
późń. zm.) zobowiązani są do przekazania dyrektorowi Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
do 2 września 2022 roku, kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek
organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej
dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu
świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.
Ponadto informuję, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ może
zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do
prawidłowej kwalifikacji.
 
Wskazany wyżej termin uznaje się za zachowany pod warunkiem wpływu dokumentów, do siedziby
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, do 2 września 2022 roku. Dokumenty dostarczone po
upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia -
dla terenu województwa lubuskiego – zostanie ogłoszony w terminie do 30 września 2022 roku, w
Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wykaz ten będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2027 roku.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Lubuskim Oddziale
Wojewódzkim NFZ pod nr tel. 683287645.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI
2 września 2022 r. – przekazanie dokumentów niezbędnych do dokonania kwalifikacji
9 września2022 r. – przekazanie do Prezesa NFZ wykazu świadczeniodawców, co do których zasadne
jest wystąpienie do Ministra Zdrowia o opinię na podstawie art. 95n ust. 3 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej,
30 września 2022 r. – publikacja ostatecznego wykazu podmiotów zakwalifikowanych do sieci szpitali.