Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat o aneksowaniu umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego 01.01 – 31.12.2018 roku

 • 05-12-2018
 • Zmodyfikowano: 05-12-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późń. zm.)
Lubuski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra
informuje,
że począwszy od dnia 30.11.2018 roku, podmioty realizujące niewygasające z dniem 31.12.2018 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85141100-0 Usługi świadczone przez położne, 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:
 1. świadczenia lekarza POZ
 2. transport sanitarny
 3. świadczenia pielęgniarki POZ
 4. świadczenia położnej
  • w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  • w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 5. świadczenia pielęgniarki szkolnej
na obszarze: 08 - LUBUSKIE
 
zaprasza do podpisywania aneksów do umów na następny okres rozliczeniowy, tj. od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, które zostaną przekazane pocztą.
 
Jednocześnie informuję, że wraz z aneksami zostaną przekazane Oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów – Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z późn. zm. Proszę o podpisanie Oświadczenia i zwrotne przekazanie do LOW NFZ w Zielonej Górze wraz z aneksem zawierającym podpisy i parafki pracowników LOW NFZ w możliwie najkrótszym terminie.
 
Obowiązujące dla w/w okresu rozliczeniowego stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.
 
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Bromber