Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.11.2016 r.
 
 

Uwaga, Świadczeniodawcy POZ!

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.10.2016 r.
 
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki szkolnej) wg stanu na 01.10.2016 roku. Powyższe  listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- k.mazgajska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Katarzyna Mazgajska
 

Komunikat w sprawie rozliczania dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położone - dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Dotyczy: Świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 
1. W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) począwszy od rozliczeń za miesiąc wrzesień 2016r. wprowadzono OŚWIADCZENIE  stanowiące załącznik nr 3 do w/w zarządzenia.
Oświadczenia Świadczeniodawcy składają KAŻDORAZOWO wraz z dowodem księgowym do LOW NFZ w formie pisemnej, w postaci papierowej.
  
2. W pozostałych zakresach.
            Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016r., Świadczeniodawcy, począwszy od rozliczeń za miesiąc wrzesień 2016r., w celu rozliczenia środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne, zobowiązani są do składania NOWEGO WZORU OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik nr 6 do umowy POZ (tj. załącznik nr 2 do w/w zarządzenia).
 
Uwaga:
Wprowadzono możliwość składania oświadczeń w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE L 25 z 28.08.2014 s.73. Bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci e-dokumentu bieg terminu płatności (14 dni) będzie liczony od dnia wpływu kompletu dokumentów tj. dowodu księgowego wraz z oświadczeniem.
            Wzoru oświadczenia nie należy modyfikować ani zmieniać jego treści.
 
Załączniki:
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ (link)
Załącznik nr 6 do umowy POZ (link)

Załączniki

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej

 • 12-09-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o  liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ
 
Zgodnie z § 7 ust. 3 zawartej umowy o udzielaniu świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna Świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazania w terminie do dnia 7 października 2016r. podpisaną przez Dyrektora szkoły pisemną informację sporządzoną odrębnie dla każdej szkoły zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.
 
Z uwagi na powyższe prosimy o przekazanie w wyznaczonym terminie pisemnej informacji o liczbie uczniów w szkole zgodnie z listą sprawozdawaną i zweryfikowaną według stanu na dzień 01.09.2016r.

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-09-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców i uczniów do weryfikacji według stanu na 01.09.2016 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na dzień 01.09.2016 r. w terminie do 07.09.2016 r.  zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- k.mazgajska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Katarzyna Mazgajska

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.08.2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie sprawozdawczości z badań diagnostycznych

 • 25-07-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga, Świadczeniodawcy poz!

 • 21-07-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW (z zakresu lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz oraz świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia w 2016 r. w ramach usług poz)
Na portalu świadczeniodawcy został dla Państwa wystawiony komunikat, uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:
- e.słowikowska@nfz-zielonagora.pl  68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl 68 32 87 756 – Marek Paszke
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl 68 32 87 734 - Paulina Buchwald
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.p 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- j.zych@nfz-zielonagora.pl  68 32 87 707 – Joanna Zych

Uwaga, Świadczeniodawcy poz!

 • 21-07-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.07.2016 r.
 
Informuję, że prawidłowe przekazanie list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) wg stanu na 01.07.2016 roku jest możliwe po zaczytaniu elektronicznej wersji aneksu przedłużającego umowę na II półrocze 2016 roku do systemu informatycznego wykorzystywanego
w Państwa jednostce
.
 
Powyższe  listy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2016 r.  zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Ponadto przypominam, że nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) wg stanu na 01.07.2016 r. i 01.08.2016 r. 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- k.mazgajska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Katarzyna Mazgajska

Komunikat w sprawie opieki nad dziećmi

 • 30-06-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjno-urlopowym, proszę  o zwrócenie szczególnej uwagi na realizację świadczeń gwarantowanychz zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dzieciom, a także w miarę możliwości ustalanie harmonogramu pracy świadczeniodawcy w taki sposób, aby w przypadkach  uzasadnionych stanem zdrowia, świadczenia były udzielane w dniu zgłoszenia.Szczególnie proszę zwrócić uwagę na realizację świadczeń na rzecz małych pacjentów w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Pojawiły się sygnały, że z powodu ograniczonej dostępności do świadczeń do godziny 18:00, dzieci trafiają do świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz na izby przyjęć szpitali.Jednocześnie informuję, że lekarz poz zobowiązany jest do udzielania świadczeń w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonym spoza Oddziału Wojewódzkiego oraz terenu Oddziału Wojewódzkiego ale spoza gminy własnej i sąsiadującej i spoza listy zadeklarowanych pacjentów.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 17 »