Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

komunikat z 17 kwietnia 2014

  • 17-04-2014
  • Zmodyfikowano: 17-04-2014
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności bieżącej aktualizacji danych zawartych w umowie na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
 
Zgodnie z § 12 umowy wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Podmiot prowadzący aptekę obowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenie żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zmiana na stanowisku kierownika apteki/ punktu aptecznego.
 
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika, w celu sporządzenia stosownych zmian w umowie należy :
1. Przekazać do LOW NFZ wniosek elektroniczny z wykorzystaniem Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja szczegółowa sporządzania wniosku elektronicznego zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki / zgłaszania zmian danych kierownika, zawarta jest w komunikacie z dnia 31.05.2012 r.
2. Przekazać do LOW NFZ w formie pisemnej następujące dokumenty:
a) wniosek podmiotu o dokonanie zmiany w umowie,
b) kopię dokumentu uprawniającego kierownika do wykonywania zawodu:
- kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty - w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki
- kopia prawa wykonywania farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego - w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,
d) oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych – załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,
e) wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących wniosek/umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,
f) wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 5 Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,
g) oświadczenie o spełnianiu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi
załącznik nr 6 Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,
 
Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.
 
Zarówno wniosek jak i wymienione powyżej załączniki dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy w lokalizacji:
„ Administracja i opcje”, należy wybrać „Pokaż więcej” – Pobieranie plików technicznych NFZ/Pliki archiwum/Pliki wspólne/Apteki.”