Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

EKUZ na 18 miesięcy

  • 25-10-2018
  • Zmodyfikowano: 25-10-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może być ważna 18 miesięcy a nie jak do tej pory rok. Zmiana ta dotyczy m.in. osób zatrudnionych, pobierających rentę, zasiłek, świadczenie przedemerytalne, członków rodziny powyżej 18. roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia oraz studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię.
W przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia ważność karty zostaje wydłużona do pięciu lat.
Okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego danej osobie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej, w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju.
Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ.